Warunki Przyznawania Dodatkowej Rocznej Gwarancji

DZIAŁ 1 - Ogólne
  1. Otrzymanie dodatkowej rocznej gwarancji (zwanej dalej "Dodatkowa Gwarancja") możliwe jest jedynie w przypadku zaakceptowania i spełnienia niniejszych warunków.
  2. "Dodatkowa Gwarancja" oznacza, iż okres gwarancyjny podany na opakowania produktu, w instrukcji obsługi bądź książeczce gwarancyjnej zostanie wydłużony o 12 miesięcy.
  3. Dodatkowej Gwarancji udziela Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ( Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A).
DZIAŁ 2 - Warunki niezbędne do otrzymania Dodatkowej Gwarancji
  1. Rejestracji dokonać może we własnym imieniu pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce. Dodatkowa Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
  2. Aby uzyskać dodatkowy rok gwarancji, należy podać swoje imię, nazwisko, poprawny adres e-mail, datę i miejsce zakupu oraz nazwę produktu i numer modelu. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeżeli produkt został otrzymany w ramach jednego z prowadzonych przez Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. programów lojalnościowych – należy przesłać dowód potwierdzający otrzymanie produktu od nas.
  3. Rejestracja w celu uzyskania Dodatkowej Gwarancji musi zostać dokonana w terminie 28 dni od daty zakupu produktu (przykładowo: jeżeli produkt zostanie zakupiony 1 dnia miesiąca, termin na jego rejestracje upływa 29 dnia miesiąca o północy).
  4. Każdy produkt można zarejestrować tylko jeden raz. Oznacza to, ze w przypadku, gdy produkt na podstawie gwarancji będzie podlegał istotnym naprawom albo zostanie wymieniony na nowy, okres gwarancji na nowy produkt będzie biegł od początku i będzie równy sumie podstawowego okresu gwarancji i dodatkowych 12 miesięcy wynikających z Dodatkowej Gwarancji. Nie będzie jednak już możliwości ponownego przedłużenia okresu gwarancji o kolejne 12 miesięcy.
  5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyznania Dodatkowej Gwarancji w przypadku naruszenia niniejszych warunków, podania nieprawdziwych danych lub próby dokonania technicznych nadużyć przy procesie rejestracji.
DZIAŁ 3 - Dodatkowa Gwarancja

Jeżeli produkt zarejestrowano zgodnie z postanowieniami Działu 2, użytkownik zostanie przekierowany na stronę zawierająca potwierdzenie rejestracji oraz otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji. 
Należy zachować wydruk potwierdzenia znajdującego się na stronie internetowej lub w e-mailu. Dodatkowa Gwarancja zostanie przyznana jedynie w przypadku okazania wydruku wraz z dowodem zakupu produktu.

W okresie obowiązywania Dodatkowej Gwarancji obowiązują takie same warunki, jak w okresie obowiązywania podstawowej gwarancji. Warunki te oraz dane kontaktowe dla danego kraju znajdują się w instrukcji obsługi produktu lub książeczce gwarancyjnej. Dostępne są również na stronie internetowej pl.remington-europe.com/rejestracja-produktu.

Jeżeli zarejestrowany produkt nie jest dostępny w chwili zgłaszania roszczenia gwarancyjnego, np. ze względu na jego wycofanie ze sprzedaży, a nie będzie istniała możliwość jego naprawy, wadliwy produkt zostanie wedle naszego uznania zamieniony na nowy produkt tego samego rodzaju o równoważnej jakości i cenie. Gwarancja oraz Dodatkowa Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Please note that by clicking on this button you will leave the Remington website and be forwarded directly to the website of our sales partner CONVAR Deutschland GmbH!

There you will find a large selection of Remington spare parts.